HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

SUOMEN AUTOJÄSEN Oy (Jatkossa: Palveluntarjoaja)
Hemvikinkuja 1, 02460 Kirkkonummi
Y-Tunnus: 2596104-3

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Kristian Makkonen
SUOMEN AUTOJÄSEN Oy
Hemvikinkuja 1, 02460 Kirkkonummi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, palvelun toteuttamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyistä seuraavia tietoja: tunnistustiedot, etunimi, sukunimi, postiosoite, -numero, -paikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisterin tietoja voivat olla myös rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä tai suoramarkkinointia koskevat lupa- ja kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostustiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot sekä tiedot kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

6. REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHDE

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.